ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ กลุ่มอำนวยการ :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการรองรับอัคคีภัยระดับหน่วยงานในโรงพยาบาลหิวหิน

                เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการจัดทำแผนการรองรับอัคคีภัยระดับหน่วยงาน ให้แต่ละหน่วยงาน ใช้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยในการจัดทำแผนนี้ โดยใช้แบบอักษรของทางราชการแบบ "TH SarabunPSK" ขนาด 16 pt กำหนดส่งเอกสารเป็นอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2555 ที่ฝ่ายวิศวกรรมบริการ หรือ งานอาชีวอนามัย หรือ Email: eng@huahinhospital.go.th และหากหน่วยงานใดต้องการผังอาคารติดต่อขอรับผ่านทาง Email ได้ที่ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

(ดาวน์โหลดแบบอักษร)

1. การวางแผนขั้นต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (เอกสารสมาคม fara)

2. แผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาล (เอกสารสมาคม fara)

3. แผนปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) โรงพยาบาล (เอกสารสมาคม fara)

4. แผนการเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัย ICU รพ.หัวหิน (Ex)

5. แผนปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย ICU รพ.หัวหิน (Ex)

FaceBook FARA THAILAND: หน้าแรกฝ่ายวิศวกรรม